Reglement

Nieuw lid

Een aspirant lid mag 3 repetities meezingen zonder verdere verplichtingen, daarna wordt gekeken of het van beide kanten klikt en gaat het lidmaatschap in. Het lid krijgt eventueel een stemtest van de dirigent om te bepalen bij welke stempartij hij/zij hoort.

Repetitie

• Repetities zijn op woensdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur, met 15 min. pauze. Inloop vanaf 19.30 uur.

• Graag 10 min. voor aanvang aanwezig zijn (dus uiterlijk 19.35 uur), zodat we op tijd kunnen beginnen.

• Locatie: Buurthuis De Boemerang, Planetenlaan 1a in Eindhoven.

• De repetitieruimte wordt voorafgaand aan de repetitie gezamenlijk in orde gebracht.

• Tijdens de pauze zijn er voor eigen rekening consumpties te koop aan de bar.

• Na afloop wordt er gezamenlijk opgeruimd.

• Tijdens de schoolvakanties is er geen repetitie; we volgen de vakanties voor regio Zuid.

• Afmelden voor een repetitie graag via mail of app bij de secretaris.

Muziek

• Bladmuziek wordt gratis verstrekt. Leden moeten zelf voor een multomap zorgen. De bladmuziek wordt in bruikleen gegeven en moet bij opzegging weer worden ingeleverd.

• Ieder lid krijgt toegang tot de Mercuurkoor-map op de digitale app Dropbox. Hierin staan o.a. alle bladmuziek en opnames (per stemsoort ingezongen), waardoor er thuis geoefend kan worden.

• Suggesties voor nieuwe liedjes kunnen worden ingediend bij de muziekcommissie/dirigent.

Optredens

Het koor wordt 2x per jaar, in juni en december, uitgenodigd op te treden als onderdeel van het programma van de “Culturele Avond” van het Gezondheidscentrum Mercuur.

Ledenvergadering

1x per jaar vindt de ledenvergadering plaats: agendapunten dienen 2 weken voorafgaande aan de ledenvergadering bij de secretaris te worden ingediend. Voorzitter, secretaris en penningmeester bereiden de vergadering voor en zorgen voor de agenda en de benodigde stukken. Deze worden digitaal verstuurd. Voorafgaand aan de ledenvergadering vindt er kascontrole plaats door 2 koorleden, roulerend. Deze koorleden doen de kascontrole samen met de penningmeester, de maand voor de ledenvergadering.

Contributie

• De contributie bedraagt € 20,00 per maand, te betalen op banknummer: NL49 INGB 0009 6830 36 t.n.v. Mercuurkoor.

• Bij langdurige afwezigheid kan in overleg met het bestuur de contributie tijdelijk worden stopgezet.

• Lidmaatschap kan te allen tijde worden opgezegd per de eerste van de maand bij één van de bestuursleden.